Повноваження Вищої Ради юристів України (ВРЮУ):

 

I. Надає консультацію:

 • з правових питань;
 • з питань визнання кваліфікації вищої освіти;
 • з питань академічної мобільності і визнання документів про освіту;
 • з питань проведення перевірки автентичності документів про освіту виданих навчальними закладами України та інших держав;
 • з питань встановлення еквівалентності кваліфікації;
 • з питань надання інформації про національне законодавство у сфері освіти;
 • з питань обліку даних у рамках інформаційної мережі;
 • ведення та функціонування Єдиного реєстру;
 • збирання, зберігання, захисту та використання первинних даних;
 • замовлення, видачі та обліку документів про освіту, післядипломну освіту, інших документів у сфері освіти;
 • питань праці, працевлаштування;
 • з питань обліку, надання та обробки інформації про бездоганну репутацію або поточний професійний статус, які підтверджують репутацію працівника;
 • видачі та обліку документів про трудову та професійну діяльність, відповідність займаній посаді, розрахунку професійного стажу, тощо;
 • професійної міграції та імміграції;
 • доступу до складання іспитів з іноземних та державної мови;

II. Здійснює:

1. Організацію та проведення кваліфікаційних іспитів з національних та іноземних мов;

2. Приймає рішення щодо видачі членам ВВРЮ, свідоцтв, сертифікатів, інших передбачених Статутом Організації документів та приймає рішення про зупинення або припинення дійсності таких документів;

3. Застосування заходів дисциплінарного провадження відповідно до положень Статуту;

4. Розробку та подання органу обов’язкових для розгляду пропозиції з питань, щодо  яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

5. Проведення відповідно до законодавства громадської експертизи діяльності   органу   та   громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;

6. Громадський  контроль  за  врахуванням  органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

7. Інформування в обов’язковому порядку  громадськості  про  свою  діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

8. Збирання, узагальнення  та  подання  органу  інформації  про пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

9. Організацію публічних заходів  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

III. Формує

загальнодержавний реєстр діючого професійного статусу, з метою здійснення подальшої професійної діяльності в Україні та за кордоном;

Вища Рада юристів має право:

 1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи: правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо;
 2. залучати до роботи працівників органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств, установ  та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
 3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності;
 5. отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.
 6. представляти ВРЮУ, членів та осіб, які пройшли процедуру реєстрації та підтвердили діючий професійний статус, кваліфікаційну компетентність, та верифікацію наявних у такої особи документів;
 7. складати порядок денний, скликати та забезпечувати проведення конференції та засідань;
 8. забезпечувати виконання рішень конференції, здійснювати контроль за їх виконанням;
 9. здійснювати інформаційно-методичне забезпечення членів та осіб, які пройшли процедуру реєстрації, сприяти підвищенню їхньої кваліфікації;
 10. визначати представників ВРЮУ до складу конкурсної комісії, третейського суду, інших процесів;
 11. сприяти забезпеченню гарантій професійної діяльності, захисту професійних і соціальних прав осіб внесених до реєстру в Україні та за кордоном;
 12. розпоряджатися коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
 13. забезпечувати в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру;
 14. утворювати комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності здійснення професійної діяльності особами, які бажають пройти процедуру включення до реєстру;
 15. виконувати інші функції відповідно до Законів України, Інших підзаконних нормативно-правових акті, рішень конференції, Ради ВРЮУ, Розпоряджень Голови.

Вища Рада юристів України є юридичною особою. 

Повноваження і порядок роботи Ради визначаються Законами та Положенням.

Установчим документом Вищої Ради юристів України є

Положення про Вищу Раду юристів України, Статут, які затверджені Конференцією ВРЮУ.