WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER

Це база публікацій наукових та професійних досліджень з актуальних питань у юридичній, філологічній, економічній, медичній, політологічній, філософській та інших сферах.

Web of Science створений у 2018 році, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію КВ № 23208-13048, зареєстрований Міністерством юстиції України та діє у відповідності до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», в якому затверджено основні положення їхньої організації та діяльності відповідно до Конституції України, Закону «Про інформацію» та інших актів чинного законодавства і визнаних Україною міжнародно-правових договорів.

Саме тут Ви отримаєте доступ до інформації, пов’язаної з висвітленням наукових публікацій та отримаєте можливість опублікувати результати своєї наукової діяльності у вигляді статей, тез та інших наукових робіт.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса: 01034, м. Київ, вулиця Прорізна, 9, оф. 1

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №23208 – 13048Р від «4» квітня 2018 року

відповідальний секретар наукового фахового видання «WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER»

Телефон: +380 44 278-87-36

Email: info@ukrlawcouncil.org

ГАЛУЗЬ І ПРОБЛЕМАТИКА

«WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER» – науково-практичне видання, спрямоване на висвітлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних правових питань сьогодення у сферах юриспруденції та правотворення, захисту прав людини і громадянина, захисту інтелектуальної власності, формування і здійснення місцевого самоврядування, висвітлення сучасного правового життя України, реформування органів державної влади, охорони здоров’я і медицини, політології, економіки, філософії, а також конкретних рекомендацій, щодо їх впровадження, публікація наукових праць і статей. Висвітлення діяльності Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИЩА РАДА ЮРИСТІВ», її членів та партнерів, інших профільних громадських організацій, об’єднань, асоціацій, в тому числі у взаємовідносинах  з органами державної влади та місцевого самоврядування.

ПОЛІТИКА  ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Під “відкритим доступом” до наукової літератури мається на увазі безкоштовний доступ в Інтернеті. Тобто усім користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати,  посилатися на повний текст статті, сканувати або використовувати для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних або технічних бар’єрів. Єдине обмеження має полягати в тому, щоб дати авторам можливість контролювати цілісність їхньої роботи та право на визнання та цитування. 

ГРИГОРІЙ ДЕНИСЕНКО

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР WSAR

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць.

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ  КИРИЛИЦІ  ЛАТИНИЦЕЮ

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

Поряд з цим, транслітерація літературних джерел в статтях не допускається. Список бібліографічних посилань має бути наведений англійською мовою. У дужках необхідно вказати мову, на якій видано літературне джерело (напр., in Ukrainian).

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі статті, надіслані для публікації у розділах журналу «WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER» підлягають рецензуванню.

Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування (автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують). Позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів редакція журналу узгоджує на власний розсуд.

Рецензент дає об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, в основному головним редактором, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу і призначає одного або двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими спеціалістами, які мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження і з його згоди.

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або спрямування рукопису до рецензування.

Процес оцінки відбувається з урахуванням таких критеріїв, як інноваційний характер запропонованої теми, значення для подальшого розвитку наукових досліджень, значущість отриманих результатів, методика і спосіб представлення даних, принципи та якість підбору літератури.

При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю розглянутої роботи.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакція зберігає право на літературне редагування  та скорочення текстів зі збереженням авторського стилю.

Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Висловлені у статтях думки, припущення, гіпотези, наукові позиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Заступник головного редактора визначає відповідність статті профілю журналу і скеровує її на рецензування фахівцю – доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

У рецензії рецензент висвітлює такі питання:

 • відповідність змісту статті заявленій у назві темі;
 • відповідність статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
 • доступність статті читачам, на яких вона розрахована, з погляду мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;
 • доцільність публікації статті з урахуванням наявних подібних публікацій з даної теми;
 • ступінь і повнота відповідності зібраних матеріалів меті і завданням дослідження;
 • якість опрацювання наукового матеріалу;
 • обґрунтованість зроблених висновків, пропозицій та рекомендацій;
 • визначення позитивних сторін і недоліків статті, виправлень та доповнень, які повинні бути враховані автором;
 • відсутність запозичень з робіт інших дослідників без належного посилання на останніх;
 • висновок про можливість опублікування рукопису у збірнику наукових праць: “рекомендується без виправлень і доопрацювань”, “рекомендується після виправлення зазначених рецензентом недоліків” або “не рекомендується”.

Рецензії завіряють відповідно до порядку, встановленого в установі, де працює рецензент.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редакційна колегія.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і в редакції наукового журналу.

ПРОТИДІЯ  ПЛАГІАТУ

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб автори зобов’язані дотримуватись етики наукового цитування.

З метою протидії плагіату редакція здійснює такі кроки:

 • за рішенням заступника головного редактора статтю перевіряють на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
 • рецензент під час рецензування статті робить висновок про відсутність або наявність плагіату в статті.

Якщо в процесі обробки статті виявиться, що в представленому матеріалі наявний плагіат, стаття повертається автору.

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Подання рукопису наукового фахового видання «WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER» є безкоштовним. Для осіб – не членів Всеукраїнської Вищої Ради Юристів вартість друку однієї сторінки формату А4 становить ___ у.о., кольорові ілюстрації друкуються безкоштовно. Члени Всеукраїнської Вищої Ради Юристів публікуються безкоштовно. Наукові статті на замовлення публікуються безкоштовно. Якщо автор відчуває фінансові проблеми, а пропонована стаття має високу наукову цінність, то редакційна колегія сприятиме здійсненню публікації за рахунок Редакції.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Видання виходить 4 рази на рік

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

Головний редактор

Головний редактор організовує роботу редакційної колегії, експертів-рецензентів і приймає остаточне рішення про оприлюднення авторського дослідження.

Прийняття рішення ґрунтується на дотриманні принципів відповідності статті науковим критеріям, актуальності досліджуваної теми і наявності свідчень, які становлять інтерес для читачів журналу та наукової громадськості, об’єктивності оцінки наданих робіт, незалежно від раси, статі, громадянства, походження, релігійних чи політичних поглядів авторів. Гарантується конфіденційність розгляду рукописів. Дані, ідеї, інформація з рецензованих рукописів не можуть бути використані для особистої вигоди або передані третім особам.

Головний редактор зобов’язаний відмовити у публікації авторам, якщо у матеріалах виявлено факти чи інформацію, які порушують законодавство щодо дотримання авторських прав або є плагіатом.

Запобігаючи несумлінним практикам наукових публікацій, головний редактор має розглядати всі претензії щодо рецензованих рукописів, опублікованих статей і вживати заходів для відновлення несправедливо порушених прав авторів.

Експерт-рецензент

Редакторське рішення про прийняття до публікації авторської статті має узгоджуватися з результатами наукової експертизи.

Експерт-рецензент зобов’язаний надати сумлінний та неупереджений висновок щодо доцільності або відмови в публікації авторського твору.

При виконанні своїх обов’язків експерт-рецензент керується такими етичними засадами:

– наданий для рецензування рукопис має статус конфіденційного документа і не передається третім особам без належних повноважень;

– дані, які містяться в авторському рукописі, не можуть бути використані рецензентом для особистих або інших цілей;

– об’єктивно оцінюючи авторське дослідження, експерт-рецензент не вдається до персональної критики автора.

АВТОР НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор або колектив авторів, надаючи рукопис у редакцію журналу, гарантують оригінальність і достовірність результатів наукового дослідження. Використані першоджерела мають бути зазначені та оформлені згідно з вимогами редакції.

Плагіат у будь-якій формі, свідомо помилкові дані є неприйнятними, неетичними і неприпустимими.

До несумлінної практики наукових публікацій належить також надання автором ідентичних рукописів до різних видань.

Якщо над рукописом працював колектив авторів, то у списку зазначають усіх, хто зробив особистий внесок у концепцію, дизайн, виконання дослідження. Перед поданням роботи для опублікування співавтори мають затвердити її кінцевий варіант і дати згоду на оприлюднення. У разі виявлення автором помилок у статті на етапі підготовки до друку та після її оприлюднення  він зобов’язаний повідомити редакцію і сприяти якнайшвидшому їх виправленню або офіційній публікації спростування.

Автори наукових досліджень зобов’язані повідомляти у своїх рукописах про наявність або відсутність конфлікту інтересів та джерел фінансової підтримки.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, котрі містяться в рукописі. Будь ласка, у будь-якому випадку зазначте, що немає жодного конфлікту інтересів, який міг би стати причиною упередженості дослідження; або повідомте про фінансовий чи інший потенційний конфлікт інтересів.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТА БІБЛІОГРФІЇ

Авторські рукописи мають відповідати умовам публікацій в журналі «WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER». Умови, наведені нижче, враховують вимоги МОН України до наукових фахових видань, у яких публікуються результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (накази МОН України № 1111 від 17.10.2012 р., № 1112 від 17.10.2012 р., № 32 від 15.01.2018 р.).

Статті публікуються українською, англійською, німецькою або російською мовами. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою. Роботи, які на погляд редакційної колегії можуть мати особливу цінність для міжнародного наукового співтовариства, дублюються англійською мовою в електронній версії журналу.

Авторські оригінали надсилаються в електронній та паперовій формах (обидві версії ідентичні), або через сайт журналу.

Окрім тексту статті, автори обов’язково подають:

– індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори (якщо авторів кілька і вони працюють у різних закладах, необхідно цифрами 1, 2, 3 тощо персоніфікувати їх), міста, країни (для іноземців);

– ілюстративний матеріал;

– список цитованої літератури;

– резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 3 до 7 слів або словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською, німецькою та англійською (переклад має бути точним);

– фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або один автор) або фотографію двох авторів (якщо авторів двоє). Фотографії мають бути розміром не менше ніж 3 × 4 см;

– поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий ступінь, вчене звання, посаду одного з авторів, відповідального за листування, для опублікування в журналі;

– заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті;

– номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку редакції з авторами.

Додатково чотирма мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в авторській редакції. Просимо перевіряти правильність написання. Транслітерацію виконувати згідно з Постановою № 55 Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Для колективної статті обов’язкові підписи всіх авторів.

Стаття надсилається в редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому виконана робота.

У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, роботу виконано за підтримки компанії N) та участі кожного автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; обробка матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування тощо).

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word.

Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначають як «рис.» та нумеруються за порядком їх згадування в статті.

Фотографії, ехограми подаються в оригінальному або електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше ніж 300 dpi і збережені у форматах tiff чи jpg. Надписи та позначення на рисунках мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні зображення до розмірів журнальної колонки. Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити. На зворотному боці фотокартки наклеюють ярлик із зазначенням назви статті, підпису до рисунка, верху та низу зображення.

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Ці публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Резюме до статті, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати ту ж структуру, що й стаття, і містити такі ж рубрики: «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Обсяг резюме не менше, як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Інші статті можуть оформлятися інакше.

Списки літератури складають за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім іншими мовами (латиницею).

Посилання на статті із журналу оформлюють так: ініціали та прізвища авторів, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або збірника, рік видання, том, номер, сторінки (перша і остання), на яких вміщено статтю. Посилання на монографію: ініціали та прізвища авторів, назва книги, місце видання, рік видання, кількість сторінок. Посилання на першоджерела, опубліковані іноземними мовами, оформлюють аналогічно. Бібліографічні посилання кирилицею необхідно дублювати англійською мовою (назву брати з англійського резюме) і зазначати мову написання статті в дужках (Ukrainian) або (Russian).

Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад або транслітерацію назви латинськими літерами. З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати згідно зі стандартом КМУ 2010 (паспортний), географічні назви згідно зі стандартом УКППТ 1996 (спрощений) за посиланнями https://www.slovnyk.ua/translit.php, https://pasport.org.ua/vazhlivo/transliteratsiya.

Транслітерацію з російської мови можна зробити за посиланням http://ru.translit.net/?account=bsi. Наприкінці потрібно вказувати унікальний цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http://search.crossref.org чи http://www.citethisforme.com. Для отримання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок назву статті англійською мовою. Автори можуть вказувати свій ID ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Усі статті, надіслані для публікації у розділах журналу «WEB OF SCIENCE AND ACADEMIC RESEARCHER», підлягають рецензуванню та редагуються відповідно до умов публікації в журналі. Решта – оцінюється головним редактором чи членами редколегії. Для всіх статей визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення, що визначає рівень унікальності статті (Unicheck: https://unicheck.com). Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернена авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Коректуру авторам не висилають, всю додрукарську підготовку редакція проводить за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертають.

Не приймають до друку вже опубліковані статті або надіслані в інші видання.

ПРИНЦИПИ, ЯКИМИ ПОВИНЕН КЕРУВАТИСЯ АВТОР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

– Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Заздалегідь помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

– Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включно з неоформленими цитатами, перефразуваннями або присвоєнням прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

– Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження. Зокрема в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення під час проведення дослідження.

– Автори не повинні надавати до редакції журналу рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

– Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

– Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Рукописи надсилати на адресу: 01034, м. Київ, вулиця Прорізна, 9, оф. 1