ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2017 року № 301, якою затверджено Порядок атестації осіб щодо вільного володіння державною мовою, визначено, що за результатами проходження атестації, особа отримує посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
 
ЗАВДАННЯ, ФОРМА ТА ВИДИ
Завданням тесту є встановлення рівня знань у сферах функцій державної мови, історії становлення української мови як державної, лексичного складу і граматичної будови української мови, значення власне українських і запозичених слів, фонетичної будови української мови, орфоепічних норм, закономірностей звукових змін (чергування звуків, подовження приголосних, спрощення в групах приголосних), правил орфографії та пунктуації, стильової диференціації мови, типів словників української мови та їх призначення та виявлення рівня володіння загальновживаною лексикою і фаховою термінологією, навичками побудови словосполучень і речень; усним і писемним літературним мовленням, засобами милозвучності української мови.
Процес атестації відбувається в письмовій або усній формах.
  • Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему.
2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;
1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;
0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.
Середній бал за кожне виконане завдання визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії.
У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.
Після закінчення атестації в усній формі та виставлення відповідних оцінок атестаційна комісія проводить оцінювання відповідей за результатами атестації у письмовій формі.
  • Атестація у письмовій формі включає:
тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань. Після проходження атестації особи, видається відповідне посвідчення.
Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин. Учасник атестації має право здати зошит із завданнями та заповнений бланк відповідей до закінчення відведеного часу.
За результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються такі бали:
За результатами виконання тестових завдань виставляються такі бали:
2 бали — учасникам атестації, які відповіли правильно на 21 тестове завдання і більше;
1 бал — учасникам атестації, які відповіли правильно на 16—20 тестових завдань;
0 балів — учасникам атестації, які відповіли правильно на 15 і менше тестових завдань.
ПРИМІТКА:
Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого установи із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі.
До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.
Посвідчення діє безстроково.
 
Реєстрація та підготовка
Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.
З питань підготовки до іспиту та отримання іншої інформації звертайтеся за телефоном +38 044 278 87 36, або пишіть на електронну адресу info@ukrlawcouncil.org