Післядипломна освіта є третім ступенем вищої освіти під час якої кандидати займаються проведенням наукових досліджень, розробкою проектів, написанням та захистом наукових робіт. Післядипломна освіта здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-технічних навчальних закладах, відповідних структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових, навчально-наукових установах у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

В Україні юридична післядипломна освіта поділяється на два рівні:

  • Аспірантура/ад’юнктура (науковий ступінь Доктора філософії)
  • Докторантура (науковий ступінь Доктора наук)

 

Аспірантура

Аспірантура (як і докторантура) є формою підготовки науково-педагогічних кадрів при вищих навчальних закладах та їхніх структурних підрозділах. До аспірантури приймаються кандидати, які отримали диплом спеціаліста чи магістра в Україні, або їхніх аналогів за кордоном. Після завершення навчання в аспірантурі, особі присуджується ступінь Доктора філософії, який також є першим науковим ступенем у циклі післядипломної підготовки.

Ступінь Доктора філософії присуджує спеціалізована вчена рада вищого навчального закладу або наукової установи після виконання відповідної освітньої-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки.

Докторантура

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь Кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і, які в змозі проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Після завершення навчання в докторантурі кандидат отримує науковий ступінь Доктора наук, який водночас є другим науковим ступенем у циклі післядипломної освіти.

Навчання у докторантурі передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розробки і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне та світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Ступінь Доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Для того, щоб вступити до аспірантури, кандидати подають у вищий навчальний заклад наступний пакет документів:

  1. заяву на ім’я ректора;
  2. особовий листок з обліку кадрів;
  3. перелік опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  4. медичну довідку про стан здоров’я за формою N 286-у;
  5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
  6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

При вступі до докторантури, окрім того, подаються:

  1. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня Доктора наук (далі – докторська дисертація);
  2. копія диплома про присудження наукового ступеня Кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).