Предмет відання Департаменту Реєстрації та Ліцензування

Структурний підрозділ Вищої Ради юристів України, який створений відповідно до внутрішнього Положення Організації та у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами і розпорядженнями Президента України та Кабінету міністрів України, відповідним розділом Положення та внутрішніми наказами Голови ВРЮУ та має наступний предмет відання:
 • розгляд заяв від осіб, які виявили бажання стати членами Організації;
 • проведення реєстраційних дій та внесення відомостей до реєстру;
 • ведення Єдиного реєстру діючого професійного статусу з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про діючий професійний статусу, кваліфікаційну компетентності, та підтвердження виданих документів в України, осіб які набули права бути включеними до реєстру на заняття професійною діяльністю в Україні та закордоном.;
 • надання витягів з Реєстру;
 • видача Витягів з Єдиного реєстру діючого професійного статусу;
 • видача Витягів про наявність або відсутність ліцензії або іншого права на провадження певної професійної діяльності;
 • видача Висновку доброчесності (Conclusion of Integrity);
 • видача Свідоцтва про професійний статус (Current professional status Certificate);
 • видача Сертифіката про бездоганну репутацію (Certificate of Good Standing);
 • видача Довідки про набутий досвід (Experience Certificate).
 • Збирання, обробка та зберігання інформації про заклади та установи вищої освіти;
 • Видача та підтвердження видачі ліцензій на право здійснення певного виду професійної діяльності;

При Департаменті Реєстрації та Ліцензування діють такі підрозділи:

 

Кваліфікаційна Палата

Дисциплінарна Палата

Комітет Ліцензування

Комісія з питань професійної етики

Кваліфікаційна Палата Вищої Ради юристів України це спеціально створений підрозділ при Департаменті Реєстрації та Ліцензування, метою якого є перевірка правової професійної та освітньої підготовленості спеціалістів будь-якої галузі, які бажають отримати сертифікат (ліцензію) на право займатися професійною діяльністю в Україні.

Кваліфікаційна палата займається:

 1. Розглядом заяв ВРЮУ про видачу Сертифікатів;
 2. Прийняттям рішень щодо видачі Сертифікатів;
 3. Вирішенням інших питань, які віднесені до повноважень Кваліфікаційної Палати;

Дисциплінарна Палата Вищої Ради юристів України є спеціально створеним структурним підрозділом, який діє при Департаменті Реєстрації та Ліцензування і має наступний предмет відання:

 1. Розгляд заяв та скарг щодо дій юристів членів ВРЮУ;
 2. Прийняття рішення щодо вирішення питань застосування дисциплінарної відповідальності до юристів членів Організації;
 3. Прийняття рішення щодо виключення юристів в члени Організації;
 4. Вирішення інших питань в межах повноважень Дисциплінарної Палати.

Комісія з питань етики це спеціально створений підрозділ, який функціонує при Департаменті Реєстрації та Ліцензування, роль якої полягає в тому, що шляхом тісної співпраці з органами, установами, організаціями та базами роботодавців, з метою забезпечення формування та встановлення єдиних норм етичної поведінки та недопущення порушення інтересів роботодавця, найманого працівника, клієнта.

До діяльності Комісії належать:

 • захист прав та гідності особи;
 • прийняття рішень щодо видачі сертифікатів;
 • оцінка поведінки юристів членів організації на відповідність дотримання ними морально-етичних та правових норм;
 • розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правил професійної етичної та правової поведінки;
 • формування єдиного критерію оцінки етичних норм;
 • формування єдиної політики у сфері професійної етики;
 • вирішення інших питань в межах повноважень Комісії.

Що таке професійна реєстрація?

Професійна реєстрація  – це електрона база  професіоналів усіх галузей та направлень, які є визнаними та  діють в Україні відповідно до законодавства.

Метою реєстру є оперативне надання достовірної та повної інформації стосовно  типу реєстрації фахівця згідно з професією, якою він чи вона володіє, здобутої освіти та інша інформація, яка дозволяє визначити рівень компетентності спеціаліста.

Завдяки реєстру формується картина професійної підготовки фахівця певної професії – ми визначаємо відповідність запитуваним вимогам та сприяємо уникненню використання недостовірної інформації.

Що передбачає реєстрація?

Реестр надає вам повну та достовірну інформацію про:

 • тип реєстрації, якою запитуваний вами професіонал володіє на даний час;
 • чи ліцензований вид його діяльності та чи діє ліцензія кандидата на день її перевірки;
 • чи зареєстрований суб’єкт у якості фахівця загальної практики чи набув статус спеціаліста у певній профільній сфері;
 • дата реєстрації;
 • документообіг, яким володіє суб’єкт;
 • чи є суб’єкт обмежено дієздатним або недієздатним;
 • чи підпадає або підпадав суб’єкт під дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за час провадження своєї діяльності;
 • історія професійної підготовки:

– дата та місце здобуття освіти;

– дата та місце здобуття післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

– уповноважені органи та установи, на які відповідно до закону покладено обов’язок перевірки та контролю якості здобутої освіти;

 • наявність та/або відсутність міграційних ризиків;
 • інші відомості;

Які є види професійної реєстрації?

Нижче наведено основні види реєстрації, якими може володіти кандидат та які дають право працювати в Україні та обіймати адміністративні посади.

Всі, хто має намір здійснювати  професійну діяльність в Україні, повинні пройти один з видів реєстрації та здобути ліцензію.

Попередня реєстрація

Попередня реєстрація з ліцензією на практику дозволяє фахівцю працювати за чітко обраним напрямом роботи до 1-2 років.

Повна реєстрація

Повна реєстрація передбачає оформлення права на роботу в усіх сферах діяльності, які може охопити професія за умови визначення цього національним законодавством.

Реєстрація спеціаліста

Реєстрація спеціаліста є необхідною для тих категорій суб’єктів, які вже отримали повну реєстрацію, підтвердили свої професійні вміння та відповідно до законодавства можуть набути статус спеціаліста для здійснення діяльності, визначеної окремими законами: лікар-хірург, адвокат, суддя, прокурор, інженер-будівельник, повірений перекладач, інші.

Етичні стандарти

Відмінна професійна репутація визначається етичними стандартами, в основу яких лягає:

 • Регулювання діяльності національним законодавством;
 • Підвищення професійної кваліфікації, професійних навичок та вмінь;
 • Забезпечення оперативного захисту прав та інтересів зацікавлених сторін;
 • Підтвердження професійної доброчесності.

Дана інструкція розроблена для того, щоб професіонали всіх спеціальностей, які здобули реєстрацію у ВРЮУ, дотримувалися основоположних національних правил етичної поведінки у процесі здійснення професійної діяльності в Україні та за кордоном.

ВРЮУ очікує, що саме зареєстровані особи будуть використовувати свій  професійний досвід, навички та вміння.

Незареєстрована професійна діяльність

Незареєстрована професійна діяльність суперечить діючому національному та міжнародному законодавству.

Будь-який фахівець в Україні повинен мати реєстрацію та, за потреби, ліцензію на практику. У випадку відсутності дозволу на професійну діяльність, реєстрації та ліцензії, особа піддається перевірці, за результатами якої буде вирішено міра та вид відповідальності, до якої таку особу буде притягнуто.  

Пошук в реєстрі

У разі якщо у вас виникне підозра, що фахівець не має відповідної реєстрації та ліцензії на практику, напишіть нам на електронну адресу:  info@ukrlawcouncil.org 

чи зателефонуйте за телефоном:  044 278 87 36