Вища Рада юристів України (ВРЮУ)

ВРЮУ є громадським об’єднанням. Утворена та діє в організаційно-правовій формі громадської організації. Зареєстрована у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

ВРЮУ виконує такі завдання:

 • Реєстрація діючого професійного статусу фахівців усіх галузей та спеціальностей
 • Ведення Єдиного реєстру діючого професійного статусу
 • Перевірка первинного джерела інформації щодо запитуваного суб’єкта у розділах: імміграції, підтвердження виданих документів про здобуту освіту, про зайнятість, ліцензування практичної діяльності, дозволів на роботу та документів, які ідентифікують особу;
 • Проведення міжнародних мовних та професійно-кваліфікаційних іспитів;
 • Консультування та правова допомога з питань трудової міграції та працевлаштування за кордоном;
 • Консультування та правова допомого з питань визнання та здобуття освіти за кордоном;
 • Оформлення та видача документів, довідок, свідоцтва, ліцензій;
 • Ведення міжнародного наукового друкованого засобу масової інформації: «Мережа наукових та академічних досліджень»

Правова основа діяльності Вищої Ради юристів України

Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства, Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), накази Міністерства юстиції України, Рішення Конференції Ради (ВРЮ), Статут  із змінами і доповненнями від 2016 року тощо.

Всеукраїнська Вища Рада юристів  включена до  складу  Громадської Ради при Міністерстві юстиції України згідно з Наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2017 року, № 3870/7.

Громадська Рада при Міністерстві юстиції України (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у реалізації державної політики.

Місія організації

захист спільноти, яка має отримати гарантію, що професіонали, які її обслуговують, є кваліфікованими та компетентними.

Наша позиція

виступити в якості новаторського глобального експерта в області професійної компетентності, запитуваної кваліфікації та імміграційної придатності суб’єкта.

Ми гарантуємо Вам

 • ДОСТОВІРНІСТЬ
 • НАДІЙНІСТЬ
 • БЕЗПЕКУ
 • АВТЕНТИЧНІСТЬ
 • ОПЕРАТИВНІСТЬ

Засобами виконання завдань ВРЮУ є:

 • ведення реєстру практикуючих суб’єктів різних спеціальностей за принципом обов’язкового членства;
 • представлення інтересів фахівців усіх спеціальностей – фізичних осіб, які зареєстровані у Вищій Раді юристів, перед державою та суспільством;
 • юридичний супровід, професійна правова допомога, захист прав та інтересів;
 • управління професійною діяльністю фахівців усіх спеціальностей, суміжних зі сферою юриспруденції;
 • організація різних видів навчання та підвищення кваліфікації;
 • створення системи правового та юридичного захисту в Україні та за її межами;
 • регулювання етичних аспектів діяльності;
 • об’єднання сил асоціацій та товариств різних напрямків і організація їхньої ефективної взаємодії;
 • сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні державними справами;
 • здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;
 • сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час формування  та  реалізації  державної  політики.

Ми сприяємо удосконаленню системи шляхом:

 • організації наукових досліджень та соціологічних опитувань, збору, накопичення та розповсюдження інформації, котра відноситься до предмету відання ВРЮ;
 • участі в розробці стандартів у різних суспільних сферах та удосконалення контролю за їх дотриманням;
 • участі в установленні єдиних кваліфікованих вимог до осіб, які ведуть професійну трудову діяльність у сферах, які охоплює юриспруденція та здійснення контролю за дотриманням цих вимог;
 • проведення конгресів, конференцій та інших наукових і громадських слухань в рамках діючого законодавства;

Повноваження

Вища Рада юристів України відповідно до покладених на неї завдань:

IНадає консультацію з:

 • правових питань;
 • питань освіти та науки;
 • питань праці, працевлаштування;
 • професійної міграції та імміграції;
 • доступу до складання іспитів з державної та іноземних мов.

II. Займається:

 • організацією та проведенням кваліфікаційних іспитів з національної та іноземних мов;
 • схваленням рішень стосовно видачі членам ВРЮ свідоцтв, сертифікатів та інших передбачених Статутом Організації документів та приймає рішення про припинення дійсності таких документів;
 • здійсненням заходів дисциплінарного провадження відповідно до положень Статуту;
 • розробкою обов’язкових для розгляду пропозицій з питань, щодо яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконаленням роботи органу;
 • проведенням громадської експертизи діяльності органу   та   громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган відповідно до законодавства;
 • громадським контролем, що здійснюється з урахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • обов’язкове інформування громадськості про свою  діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в будь-який інший прийнятний спосіб;
 • збором, узагальненням та  наданням  органу  інформації  про пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організацією публічних заходів для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці.

IIIФормує

загальнодержавний реєстр професійно практикуючих фахівців (членів Організації) усіх спеціальностей з метою здійснення ними подальшої професійної діяльності в Україні та за кордоном;

 Вища Рада юристів має право

 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи: правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо;
 • залучати до роботи працівників органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств, установ (за згоди їхніх керівників), а також окремих фахівців (за згоди);
 • організовувати та   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності;
 • отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю у триденний строк після початку таких консультацій.

СПІВПРАЦЯ