Юридична освіта в Україні

Юридична освіта в Україні ─ галузь спеціалізованої вищої освіти, яка відіграє важливу роль в розбудові та вдосконаленні демократичної, соціальної, правової держави.
Суттєві суспільно-економічні зміни 90х рр.. зумовили і розвиток юридичної освіти, завданням якої була розбудова української державності. З розвитком незалежної країни, виникала необхідність якісно нових знань в юридичній справі, що посприяло і розвитку навчальних закладів юридичної науки.

Після підписання Болонської Конвенції 19 травня 2005 року Україна прийняла Болонський процес і реформувала свою систему освіти шляхом адаптації освітніх стандартів Європейського Союзу.

Структура вищої юридичної освіти основана на передових освітніх системах іноземних країн відповідно з рекомендаціями ЄС та міжнародних декларацій. Вища юридична освіта є невід’ємною складовою вищої освіти в Україні і регулюється Законом України «Про вищу освіту».

Вищу юридичну освіту можна здобути у навчальних закладах відповідного рівня акредитації. Щоб вступити на навчання до вищого навчального закладу, абітурієнти повинні мати закінчену середню освіту або кваліфікацію молодшого бакалавра. Для отримання післядипломної освіти кандидат повинен мати документ, який підтверджує наявність в нього вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр.

Таким чином, відповідно до законодавства України, система вищої освіти містить такі кваліфікаційні рівні:

Етап Кваліфікаційний рівень Період навчання Відповідні іноземні кваліфікаційні рівні
Післядипломна освіта Доктор Наук Doctor of Judicial Science (D.J.S.), (J.D.), (L.L.B.)
Доктор філософії (Аспірантура/Ад’юнктура) 1-2 роки (30-60 кредитів ЄКТС) Doctor of Philosophy (PhD)

Вища освіта

 

Магістр

1-2 роки (90-120 кредитів ЄКТС освітньо-професійна програма; 120 ЄКТС – наукова програма)  

Master of Law (LL.M)

 

Бакалавр

3-4 роки (180-240 кредитів ЄКТС) або 2-3 роки (на основі Молодшого бакалавра)  

Bachelor of Law (LL.B)

Початкова вища освіта Молодший бакалавр (Диплом молодшого бакалавра) 2-3 роки (90-120 кредитів ЄКТС)

 

Початковий рівень, молодший бакалавр, це освітньо-професійний рівень, який передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійної орієнтовної підготовки, спеціальних знань і вмінь та певного досвіду практичного застосування з метою виконання типових завдань, які передбачені для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності. Особа має право здобувати рівень молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Перший рівень вищої освіти, бакалавр, передбачає здобуття теоретичних та практичних знань для успішного застосування їх у вибраній спеціальності. Рівень бакалавра здобувається на базі повної загальної середньої освіти в вищих навчальних закладах і присуджується за успішно виконану освітньо-професійну програму закладу.

Другий рівень вищої освіти, магістр/спеціаліст, передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь та навичок в обраній спеціальності, та методологічних засад наукової та/або професійної діяльності достатніх для виконання інноваційних завдань. Магістерський рівень здобувається на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Третій рівень вищої освіти – освітньо-науковий, передбачає здобуття теоретичних знань і вмінь, які є достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Науковий рівень вищої освіти передбачає набуття компетентності з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.

Правила прийому до ВНЗ:
Особа, яка бажає вступити до вищого навчального закладу в Україні має виконати певну процедуру. Абітурієнт може подати документи як особисто, звернувшись до приймальної комісії вибраного вищого навчального закладу, або скориставшись електронним порталом Єдиної держаної електронної бази з питань освіти. Як правило, термін подачі документів проходить від 5 липня до 5 серпня. Абітурієнт повинен мати:

 1. заяву на вступ;
 2. сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
 3. копію та оригінал документа про повну загальну середню освіту (атестат ) і додаток до нього;
 4. медична довідка форми 086-у;
 5. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 6. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 7. дозвіл на обробку персональних даних.

Правила прийому іноземців до ВНЗ:

 1. запрошення на навчання;
 2. документ який посвідчує особу і дві нотаріально завірені копії перекладу паспорта українською мовою;
 3. свідоцтво про народження і нотаріально засвідчений переклад свідоцтва українською мовою;
 4. документ про попередньо здобуту освіту та додаток до нього, із зазначенням предметів, які вивчав студент та отриманих балів, а також нотаріально засвідчений переклад цих документів українською мовою;
 5. мотиваційний лист;
 6. згода на обробку персональних даних;
 7. медичну довідку про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну і нотаріально засвідчений переклад сертифіката українською мовою;
 8. довідку про відсутність ВІЛ-інфекцій та нотаріально засвідчений переклад довідки українською мовою;
 9. шість фотографій розміром 3х4 см;
 10. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;
 11. в окремих випадках іноземному абітурієнту необхідно підтвердити рівень знань англійської мови та надати до приймальної комісії університету сертифікат TOEFL, IELTS або Cambridge English Language Assessment

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування .

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

У Правилах прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури вищі навчальні заклади (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов’язковий для допуску до вступних випробувань.